Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng – Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp

Dự án: Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng – Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp

Chủ đầu tư: Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: 313 đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh  

Quy mô dự án: 500 giường

Thời gian hoàn thành: 2023

Tin tức liên quan