Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ

Dự án: Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ.

Chủ đầu tư: Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ.

Quy mô dự án: 400 giường bệnh

Địa điểm: 199 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2018

Tin tức liên quan