Bệnh viện Bình Dân – Giai Đoạn 1 – 2 – 3

Dự án: Bệnh viện Bình Dân – Giai Đoạn 1 – 2 – 3

Chủ Đầu Tư: Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 790 giường (mở rộng thêm 200 giường).

Vị trí dự án: 371 đường Điên Biên Phú, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thành: 2019 – 2020 – 2024

Tin tức liên quan