Bệnh Viện Thành Phố Thủ Đức

Dự án:  Bệnh Viện Thành Phố Thủ Đức.

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. HCM.

Quy mô dự án: 800 giường bệnh.

Địa điểm: 29 Phú Châu, Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2019

Tin tức liên quan